นโยบายคุณภาพ

(Quality Policy)

นโยบายคุณภาพ

(Quality Policy)

นโยบายคุณภาพ

(Quality Policy)

บริษัท บิซเวล มาร์เก็ตติ้ง จํากัด ได้นำระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในประสิทธิผลของระบบการบริหารที่สามารถส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

จึงขอประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบโดยทั่วกันดังต่อไปนี้
1. จัดหาสินค้าและการบริการลูกค้า ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้าและกฎหมาย

2. พัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลากรฝ่ายขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นและรักษาการให้บริการให้ดีเยี่ยม

3. มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร

 

ประกาศและมีผลบังคับใช้  ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

 


คุณศรมิษฐ์   หอบุญมาสุทธิ์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บิซเวล มาร์เก็ตติ้ง จํากัด ได้นำระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในประสิทธิผลของระบบการบริหารที่สามารถส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

จึงขอประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบโดยทั่วกันดังต่อไปนี้
1. จัดหาสินค้าและการบริการลูกค้า ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้าและกฎหมาย

2. พัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลากรฝ่ายขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นและรักษาการให้บริการให้ดีเยี่ยม

3. มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร

 
ประกาศและมีผลบังคับใช้  ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

 


คุณศรมิษฐ์   หอบุญมาสุทธิ์
กรรมการผู้จัดการ


บริษัท บิซเวล มาร์เก็ตติ้ง จํากัด ได้นำระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในประสิทธิผลของระบบการบริหารที่สามารถส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

จึงขอประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบโดยทั่วกันดังต่อไปนี้
1. จัดหาสินค้าและการบริการลูกค้า ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้าและกฎหมาย

2. พัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลากรฝ่ายขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นและรักษาการให้บริการให้ดีเยี่ยม

3. มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร

 

ประกาศและมีผลบังคับใช้  ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

 


คุณศรมิษฐ์   หอบุญมาสุทธิ์
กรรมการผู้จัดการ